INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Zarys historii


W okresie od VI do XIII wieku tereny obecnej gminy Kolno zamieszkiwane były przez plemiona pruskie. Oterki leżały na pograniczu terytoriów zasiedlonych przez Bartów (na północy) i Galindów (na południu).


            W I połowie XIII wieku Barcja, Galindia i pozostałe terytoria plemienne Prusów znalazły się we władaniu Zakonu Krzyżackiego. Podbite ziemie zostały włączone w nowy system administracyjny; w 1243 roku na mocy bulli papieża Innocentego IV podzielone zostały na 4 diecezje (chełmińską, pomezańską, sambijską i warmińską), gdzie warmińska, największa z nich, obejmowała całą środkową część Prus. Bulla zawierała również rozporządzenia dotyczące rozdzielenia podbitej ziemi między Zakonem Krzyżackim a biskupami. Skutkiem tego we władaniu biskupów ostatecznie znalazło się terytorium nazwane Warmią, podzielone na 10 jednostek administracyjnych – komornictw. Z kolei sami biskupi podzielili teren między sobą, z czego część komornictw przypadło biskupowi a część kapitule warmińskiej.


            Na mocy traktatu toruńskiego w 1466 roku, o wojnie 13-letniej Warmię, przyłączono do Królestwa Polskiego i jako Prusy Królewskie, w takiej przynależności przetrwały do I rozbioru Polski w 1772 roku. Po rozbiorze Warmia weszła w skład Państwa Pruskiego.


             W czasach przynależności Warmii do Królestwa Polskiego, mieszkańcom najbardziej dały się odczuć wojny w latach 1519-1521 i 7-letnia (1757-1763) jak również najazdy szwedzkie. Spowodowały one znaczne zniszczenia wsi, ludność dotknęła nędza i śmierć.


            Po kilkudziesięciu latach pokoju, kiedy wsie podniosły się z upadku, w kraju ponownie zapanował głód i straty. Wojny Napoleońskie (1807-1815), przemarsze i stacjonowanie wojsk spowodowały znaczne zubożenie społeczeństwa.


            W latach 1827-77 obszary pruskie w połączeniu z Prusami zachodnimi utworzyły prowincję Pruską. Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku i ówczesna polityka skutkowała tłumieniem polskości wśród tutejszego społeczeństwa. Tereny te stanowiły najsłabiej rozwinięty i najuboższy obszar Niemiec.


Kolejne działania wojenne związane były z I wojną światową. Ponownie przyniosły zniszczenia, starty jak również nasiliły problemy narodowościowe. Jedna z bitew 26.VIII.1914 roku odbyła się pod Biesowem, zakończona zwycięstwem wojsk niemieckich; tego samego dnia na południe od Lutr niemiecka piechota rozgromiła rosyjską. Natomiast działania wojenne związane z II wojną światową rozpoczęły się właściwie w styczniu 1945 roku. Zniszczenia będące ich wynikiem były różne. Największe spowodowali Rosjanie po zakończeniu walk – podpalali domy, rekwirowali cenne przedmioty itd. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836422