INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony)


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 UZUPEŁNIENIE LUB SPROSTOWANIE AKT STANU CYWILNEGO


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD STANU CYWILNEGO POKÓJ NR 8.
NR TELEFONU (89) 716 32 12 lub 716 32 26

GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY
1. WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE LUB SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO.
2. DOWÓD OSOBISTY /DO WGLĄDU/.
3. DOKUMENT STANOWIĄCY PODSTAWĘ DO UZUPEŁNENIA LUB SPROSTOWANIA:
- odpis zupełny aktu urodzenia (z opłatą skarbową);
- odpis zupełny aktu małżeństwa (z opłatą skarbową);
Uzupełnieniu podlegają te dane osobowe, których wymaga polskie prawo, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.

OPŁATY
ZA WYDANĄ DECYZJĘ – 39,00 zł
PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LUB NA NUMER RACHUNKU BS o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.


1. W akcie stanu cywilnego sprostować można jedynie oczywisty błąd pisarski.
 Przed złożeniem wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie nastąpił, jakim dokumentem można go sprostować.
 Błędne lub nieścisłe zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie (sąd rejonowy).
2. Uzupełnieniu podlega akt nie zawierający wszystkich wymaganych prawem danych. Uzupełnienia dokonuje się na podstawie aktów stanu cywilnego zawierających dane, których brak w akcie później sporządzonym.

TRYB ODWOŁAWCZY
W CIĄGU 14 DNI MOŻNA WNIEŚĆ ODWOŁANIE ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO DO WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PODSTAWA PRAWNA Art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./ Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10 września 2000 r. (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)wniosek o UZUPEŁNIENIE.doc
wniosek o SPROSTOWANIE.doc drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu - dowolne USC w kraju


Pokaż artykuł
  SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU


Pokaż artykuł
  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Pokaż artykuł
  ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


Pokaż artykuł
  Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Pokaż artykuł
  ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA


Pokaż artykuł
  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 13876709