INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony)


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD STANU CYWILNEGO POKÓJ NR 8.
NR TELEFONU (89) 716 32 12 lub 716 32 26

GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY
1. WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA
2. ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA WNIOSKODAWCY
3. ODPIS ZUPEŁNY AKTU MAŁŻEŃSTWA (DOTYCZY OSOBY ZAMĘŻNEJ, ROZWIEDZIONEJ, OWDOWIAŁEJ)
4. ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU (W PRZYPADKU WDOWCA/WDOWY, KTÓRY UBIEGA SIĘ O ZMINĘ NAZWISKA LUB IMIENIA MAŁOLETNICH DZIECI)
5. ZGODA DRUGIEGO Z RODZICÓW NA ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA DZIECKA ORAZ ZGODA DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 13 LAT. ZGODA MOŻE BYĆ ZŁOŻONA W OBECNOŚCI KIEROWNIKA USC LUB PRZED KONSULEM RP BĄDŹ Z PODPISEM NOTARIALNIE POŚWIADCZONYM. JEŻELI JEDNO Z RODZICÓW JEST POZBAWIONE WŁADZY RODZICIELSKIEJ NALEŻY DOSTARCZYĆ POSTANOWIENIE SĄDU. W RAZIE BRAKU POROZUMIENIA MIĘDZY RODZICAMI KAŻDE Z NICH MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ O ROZTRZYGNIĘCIE DO WŁADZY OPIEKUŃCZEJ – WÓWCZAS NALEŻY DOSTARCZYĆ POSTANOWIENIE SĄDU.
6. ODPISY ZUPEŁNE AKTÓW URODZENIA MAŁOLETNICH DZIECI, JEŻELI ZMIANA NAZWISKA ROZCIĄGA SIĘ NA DZIECI
7. DOWÓD OSOBISTY DO OKAZANIA
8. JEŻELI ZMIANA DOTYCZY MAŁOLETNIEGO DZIECKA POSIADAJĄCEGO DOWÓD OSOBISTY-KSEROKOPIA TEGO DOKUMENTU
9. ORYGINAŁ DOWODU WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ

OPŁATY
ZA WYDANĄ DECYZJĘ – 37,00 zł
PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LUB NA NUMER RACHUNKU BS o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
DO 30 DNI, A W SPRAWACH SZCZEGÓLNIE SKOMPLIKOWANYCH DO 60 DNI.

TRYB ODWOŁAWCZY
W CIĄGU 14 DNI MOŻNA WNIEŚĆ ODWOŁANIE ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO DO WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Inne informacje:
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do kierownika usc właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku dopuszcza się możliwość dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
- na imię lub nazwisko używane
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
6. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
7. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

wniosek o zmiane nazwiska nie obejmuje dziecka.doc
wniosek o zmiane imienia, nazwiska- obejmuje dzieci.doc
Wnisek o zmianę imienia lub nazwiska - dla małoletniego dziecka.doc drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu - dowolne USC w kraju


Pokaż artykuł
  SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU


Pokaż artykuł
  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Pokaż artykuł
  UZUPEŁNIENIE LUB SPROSTOWANIE AKT STANU CYWILNEGO


Pokaż artykuł
  Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Pokaż artykuł
  ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA


Pokaż artykuł
  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 14534658