INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony)


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD STANU CYWILNEGO POKÓJ NR 8.
NR TELEFONU (89) 716 32 12 lub 716 32 26

GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY
Wpisania aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w USC w/g ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada miejsca pobytu stałego na terenie Polski wówczas właściwy jest USC m.st.Warszawy.

Wymagane dokumenty:
w przypadku aktu U R O D Z E N I A
1. O r y g i n a l n y z u p e ł n y odpis zagranicznego aktu urodzenia
2. Jeżeli matka dziecka jest panną – odpis zupełny aktu urodzenia matki
3. Jeżeli nastąpiło uznanie ojcostwa:
- oświadczenie rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka
- oświadczenie ojca o uznaniu ojcostwa dziecka i o potwierdzeniu jego ojcostwa przez matkę dziecka
- odpis zupełny aktu urodzenia ojca dziecka jeśli jest kawalerem, w pozostałych przypadkach odpis zupełny aktu małżeństwa
4. Jeśli matka dziecka nie jest panną - odpis zupełny aktu małżeństwa
5. Tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
6. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
7. pełnomocnictwo od obojga rodziców (jeśli akt urodzenia dotyczy małoletniego dziecka) a jeżeli akt urodzenia dot.osoby pełnoletniej – pełnomocnictwo od osoby, której akt dotyczy – pełnomocnictwo jest wymagane jeśli z wnioskiem o wpisanie aktu występuje inna osoba, niż wskazana w akcie urodzenia lub udokumentowany interes prawny
8. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
9. Jeśli osoba, której akt dotyczy posiada dowód osobisty należy dołączyć jego kserokopię
10. W przypadku aktu wydanego w państwie afrykańskim wymagana jest legalizacja tego dokumentu
11. Kserokopia dowodów osobistych rodziców dziecka jeśli odpis aktu dotyczy małoletniego oraz kserokopia dowodu osobistego osoby, której akt dotyczy - o ile posiada polski dowód osobisty.W przypadku aktu M A Ł Ż E Ń S T W A
1. O r y g i n a l n y z u p e ł n y odpis zagranicznego aktu małżeństwa
2. Odpisy zupełne aktów urodzenia małżonków
3. Jeśli stan cywilny osób zawierających małżeństwo w momencie jego zawarcia był: rozwiedziony/rozwiedziona, wdowa/wdowiec – wówczas należy dostarczyć odpis zupełny ostatniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, zaś w przypadku wdowy/wdowca – odpis zupełny aktu małżeństwa oraz odpis skrócony aktu zgonu.
3. Tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
4. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
5. Informacja dot.osób zawierających małżeństwo o ich ostatnim adresie pobytu stałego na terenie RP
6. Jeśli w akcie małżeństwa brak jest informacji o noszonych nazwiskach po zawarciu małżeństwa – małżonkowie (dot.polskich obywateli) winni złożyć oświadczenie o nazwiskach noszonych po
zawarciu małżeństwa a w przypadku jeśli małżeństwo zawierali oboje obywatele polscy również oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa
7. pełnomocnictwo od obojga małżonków jeśli z wnioskiem o wpisanie aktu występuje inna osoba, niż wskazana w akcie małżeństwa lub udokumentowany interes prawny
8. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
9. Kserokopie dowodów osobistych małżonków, których dotyczy zagraniczny akt małżeństwa
10. W przypadku aktu wydanego w państwie afrykańskim wymagana jest legalizacja tego dokumentu


W przypadku aktu Z G O N U
1. Dowód osobisty i paszport osoby zmarłej
2. O r y g i n a l n y z u p e ł n y odpis zagranicznego aktu zgonu
3. Jeżeli osoba zmarła to panna/kawaler – odpisy zupełne aktu urodzenia zmarłego
4. Jeżeli osoba zmarła zmieniła stan cywilny - odpis zupełny aktu małżeństwa
5. Tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
6. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
7. osoby uprawnione do wpisania aktu: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub osoba, która udokumentuje interes prawny
8. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
9. W przypadku aktu wydanego w państwie afrykańskim wymagana jest legalizacja tego dokumentu.


OPŁATY
ZA WYDANĄ DECYZJĘ (transkrypcja) 50,00 zł
DECYZJA O SPROSTOWANIU I UZUPEŁNIENIU AKTU- 39,00 ZŁ
PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LUB NA NUMER RACHUNKU BS o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY W CIĄGU 7 DNI, W SPRAWACH SKOMPLIKOWANYCH DO 30 DNI


TRYB ODWOŁAWCZY
W CIĄGU 14 DNI MOŻNA WNIEŚĆ ODWOŁANIE ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO DO WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PODSTAWA PRAWNA -decyzja o wpisaniu aktu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego - art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 ze zm.)
- decyzja o uzupełnieniu aktu – art.36 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161,poz.1688 ze zm.)
- decyzja o sprostowaniu aktu – art.28 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161,poz.1688 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)


Inne informacje:

Jeżeli zagraniczny akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo bądź też zawiera oczywiste błędy pisarskie wówczas akt taki na wniosek strony podlega uzupełnieniu/sprostowaniu:

AKT URODZENIA:
- akt urodzenia dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa uzupełnia się na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa rodziców
- akt urodzenia dziecka, którego matka jest panną podlega uzupełnieniu na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia matki dziecka
- jeżeli dokonane zostało uznanie ojcostwa wówczas akt urodzenia uzupełnia się na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia ojca dziecka

AKT MAŁŻEŃSTWA:
- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu małżeństwa są odpisy zupełne aktu urodzenia małżonków (jeżeli poprzednie małżeństwo zostało rozwiązaniu należy również dostarczyć odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie)

AKT ZGONU:
- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu zgonu panny/kawalera jest odpis zupełny aktu urodzenia osoby zmarłej
- podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu zgonu osoby zamężnej/żonatej/rozwiedzionej lub wdowy/wdowca jest odpis zupełny aktu małżeństwa osoby zmarłej


• Odpisy zupełne aktów będące postawą sprostowania lub uzupełnienia muszą zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej (odpis zupełny – 33 zł)
• Dokumenty stanowiące podstawę wydania decyzji nie podlegają zwrotowi.
• Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy. Osoby urodzone za granicą dopełniają obowiązku meldunkowego na formularzach meldunkowych po przyjeździe do Polski – a jeśli akt urodzenia dot. małoletniego dziecka – obowiązek meldunkowy ciąży na jego rodzicach.

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tyko te dane które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony.

Transkrypcja aktu zagranicznego wymaga wydania decyzji przez kierownika usc właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Nie można transkrybować aktu zagranicznego, który wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności, zawiera poprawki, skrobania jest zniszczony, nieczytelny.

Nie jest również dopuszczalne aby transkrybować ten sam akt dwukrotnie na terenie tego samego kraju.

Transkrypcji można dokonać bez względu na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim czy cudzoziemcem. Zagraniczny akt można wpisać bez względu na jego datę wystawienia i datę zdarzenia którego akt dotyczy.WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu ZGONU.doc
WNIOSEK_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_URODZENIA.doc
WNIOSEK_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_MALZENSTWA.doc drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu - dowolne USC w kraju


Pokaż artykuł
  SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU


Pokaż artykuł
  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Pokaż artykuł
  ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


Pokaż artykuł
  UZUPEŁNIENIE LUB SPROSTOWANIE AKT STANU CYWILNEGO


Pokaż artykuł
  ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA


Pokaż artykuł
  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 14071360