INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019




Projekt podziału Gminy Kolno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz na 3 stałe obwody głosowania




Wybory do Sejmu i Senatu 2007




WYBORY ŁAWNIKÓW




Podatki i opłaty lokalne




Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009




Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010




Wybory Samorządowe 2010




Wybory do Sejmu i Senatu 2011




Wybory Ławników Kadencja 2012-2015




Gospodarka wodna i ściekowa




Urząd Stanu Cywilnego




Podział Gminy Kolno na okręgi wyborcze i obwody głosowania




Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014r.




Informacja o Przebudowie Drogi Krajowej Nr 57




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017









  Informacja o wykonaniu budżetu, kwocie zobowiązań, kwotach dotacji, udzielonych poręczeniach i gwarancjach oraz pomocy publicznej w 2006r


Pokaż artykuł




  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjncyh nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2008r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatęna raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia


Pokaż artykuł




  Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kolno za 2011 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120/334/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 400 000 zł, przez Gminę Kolno


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr. 43/2012 Wójta Gminy Kolno z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012 roku.


Pokaż artykuł




  Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011r.


Pokaż artykuł




  Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011r.


Pokaż artykuł




  Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH za 2011r.


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 14996140