INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - ARCHIWUM BIP - Projekt podziału Gminy Kolno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz na 3 stałe obwody głosowania


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 15 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz 3 obwody głosowania


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012r.

15 JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Na podstawie art. 419 § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm)

wyciąg z ustaw:
Art. 417. § 1. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy.
§ 2. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
§ 3. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy:
1) w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1;
2) w mieście na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 10.
§ 4. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze.

Art. 418. § 1. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.
§ 2. Dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 10 radnych.

Art. 419. § 1. Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem art. 421.
§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:
1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
§ 3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio do podziału na okręgi wyborcze gminy niebędącej miastem na prawach powiatu.
§ 4. Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

Art. 13. 1. Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.


3 OBWODY GŁOSOWANIA

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr. 21, poz. 113 ze zm.)

wyciąg z ustaw:
Art. 12. § 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1.
§ 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta.
§ 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.
§ 4. Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.
§ 5. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta odrębny obwód głosowania w jednostce, o której mowa w § 4, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka.
§ 6. Jeżeli w dniu wyborów w jednostce, o której mowa w § 4, będzie przebywać mniej niż 15 wyborców, można w niej utworzyć odrębny obwód głosowania po zasięgnięciu opinii osoby kierującej daną jednostką.
§ 7. Można utworzyć odrębny obwód głosowania w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami, jeżeli co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w wyborach poinformuje na piśmie rektora uczelni prowadzącej dom studencki, lub uczelni z którą inny podmiot zawarł umowę o prowadzenie domu studenckiego, o zamiarze przebywania w domu studenckim w dniu głosowania.
§ 8. Przepisu § 7 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
§ 9. Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta zgłoszony po uzyskaniu zgody rektora uczelni, tworzy obwody głosowania, o których mowa w § 7.
§ 10. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
§ 11. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
§ 12. Uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
§ 13. Na uchwały rady gminy, o których mowa w § 2, 4 i 9, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postanowienia nie przysługuje środek prawny


Art. 14. 1. Rada gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 13.
2. Głosowanie w wyborach przeprowadzanych przed dokonaniem przez radę gminy podziału na stałe obwody głosowania, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów dotychczasowych.


GMINA KOLNO : liczba mieszkańców na dzień 30.06.2012r - 3492 : 15 radnych = 232,80 JNP (jednolita norma przedstawicielska)

Lp.-Sołectwo-l.mieszkańców-JNP(liczba mandatów radnych)

1 Kolno 549: 232,80 = 2,36
2 Ryn Reszelski 186:232,80= 0,80
3 Tarniny 15:232,80= 0,06
4 Kabiny 273:232,80=1,17
5 Kominki 112:232,80=0,48
6 Samławki 136:232,80=0,58
7 Otry 38:232,80= 0,16
8 Lutry 554:232,80=2,38
9 Wągsty 101:232,80=0,43
10 Wójtowo 79:232,80=0,34
11 Tejstymy 172:232,80=0,74
12 Wysoka Dąbrowa 196:232,80=0,84
13 Bęsia 508:232,80=2,18
14 Górowo 209:232,80=0,90
15 Kruzy 222:232,80=0,95
16 Wólka 142:232,80=0,61


PROPONUJE SIĘ PODZIAŁ GMINY NA 15 JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH:

1 Kolno - 255: 232,80 = 1,10
2 Kolno - 294:232,80=1,26
3 Ryn Reszelski, Tarniny - 201:232,80= 0,86
4 Kabiny - 273:232,80=1,17
5 Kominki, Samławki, Otry - 286:232,80= 1,23
6 Lutry - 277:232,80= 1,19
7 Lutry - 277:232,80= 1,19
8 Wągsty, Wójtowo - 180:232,80=0,77
9 Tejstymy - 172:232,80=0,74
10 Wysoka Dąbrowa - 196:232,80=0,84
11 Bęsia - 224:232,80= 0,96
12 Bęsia - 284:232,80=1,22
13 Górowo - 209:232,80=0,90
14 Kruzy - 222:232,80=0,95
15 Wólka- 142:232,80=0,61


PROPONUJE SIE PODZIAŁ GMINY NA 3 OBWODY GŁOSOWANIA:

NR obwodu - granice obwodu głosowania -siedziba OKW

1 - sołectwa: Kolno (Kolenko),Ryn Reszelski, Tarniny, Kabiny, Kominki, Otry, Samławki (Gajówka Augustowska)
siedziba: Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno
- liczba mieszkańców 1309


2 - sołectwo: Lutry (Górkowo), Wągsty, Wójtowo, Wysoka Dąbrowa, Tejstymy (Augustówka)
siedziba: Biblioteka Publiczna Gminy Kolnoz siedzibą w Lutrach, Lutry 12, 11-311 Kolno
- liczba mieszkańców 1102

3 -sołectwo: Bęsia (Bocianowo), Górowo, Kruzy, Wólka (Oterki)
siedziba: Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie filia w Bęsi pn.„Centrum Kultury w Bęsi ”, Bęsia 24, 11-311 Kolno
- liczba mieszkańców 1081


PROJEKTY UCHWAŁ ORAZ MAPA GMINY:

Uchwała OKRĘGI KOLNO.doc
Uchwała OBWODY KOLNO - 3 OKW.doc
Gmina Kolno - granice i 3 OKW 2.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 25724070