INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 WPISYWANIE DO REJESTRU WYBORCÓW NA TERENIE GMINY KOLNO


 


Wniosek składa się osobiście.


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisana do rejestru wydaje Wójt Gminy Kolno w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY-  EWIDENCJA LUDNOŚCI POKÓJ NR 8


NR TELEFONU (89) 716 32 26 LUB 716 32 12


GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30


WYMAGANE DOKUMENTY


- Wniosek o wpisanie do rejestru


Do wglądu:


-Dowód osobisty


-Paszport (dla cudzoziemca)


OPŁATY - NIE POBIERA SIĘ


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY - 3 dni od daty wniesienia wniosku


INFORMACJE DODATKOWE


W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania.


Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy (miasta) na pobyt stały.


Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani na podstawie decyzji burmistrza/wójta/prezydenta miasta wyborcy (obywatele polscy), o ile spełniają jeden z warunków:


 Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.


 Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.


 Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).


Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum i potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.


Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.


Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w części A (przeznaczonej dla obywateli polskich) mogą być składane przez cały rok.


TRYB ODWOŁAWCZY - Skargę na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Biskupcu za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA


1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm./


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze /Dz.U. z 2011 r Nr 158, poz.941/


 


Wzory w formacie pdf. Wzory nieedytowalne przystosowane do wydruku.


WNIOSEK o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.pdf


DEKLARACJA zaw. informacje niezbędne do wpisania do rej. wyborców.pdf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  MELDUNEK - JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE - od 2013 r. ułatwienia w kwestiach meldunkowych


Pokaż artykuł
  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO, Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Pokaż artykuł
  ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY, NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Pokaż artykuł
  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCI


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 13885637