INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Informacja publiczna


Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip-kolno.sprint.com.pl

2. wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno,

3. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.


Ograniczenia dostępu do informacji publicznej mogą wynikać z:

- przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,

- przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych (np. skarbowej, bankowej, handlowej itp.),

- z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, a także gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

Termin załatwienia wniosku.

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku pracownik prowadzący sprawę powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Odmowa udostępnienie informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym ustawą następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej poniesiono dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej pobranie zostaną opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty.


wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kolno (wzór)


Pokaż artykuł
  Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (wzór)


Pokaż artykuł
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY KOLNO + 2 załączniki


Pokaż artykuł
  Oświadczenia majątkowe: Wzory oświadczeń majątkowych


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27020995