Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip-kolno.sprint.com.pl

2. wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno,

3. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.


Ograniczenia dostępu do informacji publicznej mogą wynikać z:

- przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,

- przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych (np. skarbowej, bankowej, handlowej itp.),

- z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, a także gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

Termin załatwienia wniosku.

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku pracownik prowadzący sprawę powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Odmowa udostępnienie informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym ustawą następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej poniesiono dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej pobranie zostaną opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty.


wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc
Drukuj artykuł
Zamknij