INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Informacja o wykonaniu Budżetu, kwocie wykonanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwocie zobowiązań wymagalnych , kwotach dotacji, udzielonych poręczeniach i gwarancjach w 2011r.
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Budżet na 2012


Pokaż artykuł
  zmiany w styczniu 2012


Pokaż artykuł
  zmiany w lutym 2012r.


Pokaż artykuł
  zmiany w marcu 2012r.


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/ Deficycie


Pokaż artykuł
  Zmiany w Kwietniu 2012 r.


Pokaż artykuł
  Zmiany w Maju 2012r.


Pokaż artykuł
  Zmiany w Czerwcu 2012r.


Pokaż artykuł
  Zmiany w Lipcu 2012r.


Pokaż artykuł
  Wykonanie Budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2012 r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminz Kolno y dnia 16 Grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminz Kolno na lata 2012+2012 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa


Pokaż artykuł
  Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2012r.


Pokaż artykuł
  Rb-N i Rb-Z na koniec I kwartału 2012r.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr. RIO.IV-0120-373/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr. RIO.IV-0120-372/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr. RIO.IV-0120-373/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno , na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2012.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012 2020


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2012


Pokaż artykuł
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu zal półtocze 2012 r


Pokaż artykuł
  Kwartalne sprawozdanie NDS 31.03.2012


Pokaż artykuł
  Rb-N i Rb-Z na koniec III kwartału 2012r.


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,deficycie za rok 2012.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120 21 12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2012 roku.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25675132