INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rozwój społeczno-gospodarczy


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Informacje


Stan własności gruntów

Gmina Kolno zajmuje obszar 17836 ha (na podstawie wykazu gruntów sporządzonego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na 1 stycznia 2004 r.). W jej skład wchodzi 13 obrębów geodezyjnych, z których największy obręb Samławki zajmuje obszar – 2858 ha, a najmniejszy Wągsty – 557 ha.
Największy obszar, bo 8193 ha, stanowią grunty osób fizycznych, co stanowi około 46% powierzchni całkowitej gminy. Do tej grupy należą grunty wchodzące w skład indywidualnych gospodarstw rolnych–8037 ha oraz grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych–156 ha Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zajmują obszar 4594 ha, co stanowi około 26% obszaru gminy. Grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajmują obszar 2147 ha, co stanowi około 12% powierzchni gminy. Są to grunty znajdujące się w dzierżawach wieloletnich lub w zarządach oraz grunty w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych. Grunty znajdujące się w dzierżawach lub zarządach są to tzw. grunty zagospodarowane, które stanowią 35% powierzchni gruntów Zasobu. Jednak z jezior występujących na terenie gminy i znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa zagospodarowane jest tylko Jezioro Bęskie – około 59 ha. Znaczny obszar zajmują grunty spółek prawa handlowego–2105 ha, co stanowi około 12% powierzchni gminy. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości zajmują obszar 236 ha, co stanowi około 1,3% powierzchni gminy.
Struktura własnościowa w poszczególnych obrębach geodezyjnych znacznie się różni. Największy odsetek gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe występuje w obrębach: Samławki-79%, Kruzy-41% oraz Lutry-20%. W innych obrębach zaś odsetek ten kształtuje się na poziomie od 0% do 14%. Grunty we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych znajdują się przede wszystkim w obrębach: Tarniny-39%, Lutry-33%, Wągsty-29%, Kabiny-19%, Kominki-16%, a w pozostałych obrębach odsetek ten wynosi od 0,3% do 5%. Grunty indywidualnych gospodarstw rolnych znajdują się głównie w obrębach: Górkowo-94%, Bęsia-92%, Kominki-78%, Wągsty-65%, Kabiny-62%, Kruzy-50%, a w pozostałych obrębach od 11% (Samławki) do 49% (Kolno). Największy odsetek gruntów komunalnych występuje głównie w obrębach: Kolno-2,3%, Wójtowo-1,8%, Kabiny-1,7%, Górkowo-1,6%. Najmniej tych gruntów jest w obrębach: Samławki-0,4% i Bęsia-0,8%.


Użytkowanie gruntów

Na terenie gminy Kolno przeważają użytki rolne, które zajmują 11132 ha, co stanowi 62% powierzchni gminy. Z tego grunty orne zajmują 7615 ha-68% użytków rolnych, łąki 1170 ha.-11% użytków rolnych, pastwiska 2016 ha.-18% użytków rolnych. Pozostałe użytki rolne to grunty rolne zabudowane-231 ha. i rowy-88 ha. Lasy i grunty leśne zakrzewione zajmują 4607 ha, co stanowi około 26% powierzchni gminy. Grunty zadrzewione i zakrzewione to 274 ha. Grunty pod wodami zajmują 840 ha co stanowi około 5% powierzchni gminy. Są to wody płynące. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię 561 ha. co stanowi około 3% powierzchni gminy. Są to głównie tereny komunikacyjne (drogi, koleje i inne), które zajmują 534 ha. Nieużytki zajmują 421 ha i tereny różne-1 ha.
Prawie we wszystkich obrębach geodezyjnych przeważają użytki rolne: Kominki-91%, Tarniny-89%, Górkowo-85%, Wójtowo-84%, Bęsia i Ryn Reszelski-82%, Kolno-79%, Wysoka Dąbrowa-76%, Kabiny-74%, Kruzy-51%. Tylko w dwóch obrębach użytki rolne zajmują poniżej 50% powierzchni gminy: Lutry-37% i Samławki-19%.
Największy odsetek lasów występuje w obrębie Samławki-74%, w obrębie Kruzy-40%, a w obrębie Kabiny-17% i Wysoka Dąbrowa-14%. W pozostałych obrębach odsetek ten waha się od 0-8%.
Gmina Kolno charakteryzuje się dobrymi glebami. Gleby klas III zajmują 4665 ha co stanowi 43% powierzchni użytków rolnych, zaś gleby klas IV zajmują 5193 ha co stanowi 48% powierzchni użytków rolnych. Ogółem gleby klas III i IV zajmują około 91% powierzchni użytków rolnych w gminie. Szczególnie wysoki odsetek gruntów klas III powyżej 50% użytków rolnych występuje w obrębach: Tarniny-57%, Ryn Reszelski-52%, Wysoka Dąbrowa-52%; powyżej 40% w obrębach: Wągsty-48%, Kruzy-48%, Bęsia-45%, Kabiny-44%. Grunty klas IV przeważają w obrębach: Wójtowo-57%, Kominki-55%, Lutry-54%, Górkowo-53%, Samławki 50%, Kolno-50% użytków rolnych. Powyżej 40% użytków rolnych klasy IV stanowią w obrębach: Kruzy-48%, Kabiny-48%, Bęsia-47%, Ryn Reszelski-41% i Wysoka Dąbrowa-41%.
Gmina Kolno charakteryzuje się niskim odsetkiem gruntów leśnych, zarówno w porównaniu ze średnią województwa (30,8%) jak i powiatu olsztyńskiego (37,4 %). W gminie wyraźnie przeważają użytki rolne ze względu na wysoki odsetek dobrych gleb.


Kominikacja i transport
Przez obszar gminy przebiegają drogi publiczne, które należą do następujących kategorii dróg publicznych:- krajowych /zgodnie z 1071 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.15 grudnia 1998 w sprawie wykazu dróg krajowych i wojewódzkich –Dz.U. Nr190 z1998r./droga nr 57 Batroszyce-Biskupiec-Szczytno w stanie istniejącym jest to droga klasy technicznej „G” - główna, o nawierzchni bitumicznej, jezdni szerokości 7,0 m, poboczach nieutwardzonych, nośności 100 kN/oś. Na obszarze gminy ma ona długość 11,213 km. Natężenie ruchu w roku w 2000 wynosiło 1231 p/dobę, w roku 1995 było 1200 poj/dobę, nastąpił wzrost ruchu o 2,5% w roku 2000 w stosunku do roku 1995- wojewódzkich/ zgodnie z zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn.22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania numerów dla dróg wojewódzkich/droga nr 590 Reszel-Biskupiec w stanie istniejącym jest to droga klasy technicznej „Z” –zbiorcza, o nawierzchni bitumicznej, jezdni szerokości 5,1m, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku na oś 80 kN/oś. Długość drogi na obszarze gminy wynosi 2,030 km. Natężenie ruchu w roku 1995 wynosiło 650 p/dobę, a w roku 2000 – 622 p/dobę, nastąpił spadek ruchu o 5% w roku 2000 w stosunku do roku 1995droga nr 593 Jeziorany-Lutry-Reszel w stanie istniejącym jest to droga klasy technicznej „Z”- zbiorcza, o nawierzchni bitumicznej, jezdni szerokości 5,0m, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku na oś 80 kN/oś. Długość drogi na obszarze gminy wynosi 15,077 km. Natężenie ruchu w roku 1995 wynosiło 550-500 p/dobę, a w roku 2000 807-387 p/dobę, na odcinku Jeziorany- Lutry nastąpił wzrost ruchu o 46%,a na odcinku Lutry- Reszel nastąpił spadek ruchu o 23% w roku 2000 w stosunku do roku 1995droga nr 594 Bisztynek-Robawy-Kętrzyn w stanie istniejącym jest to droga klasy technicznej „Z”- zbiorcza, o nawierzchni bitumicznej, jezdni szerokości 5,5m, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku na oś 80 kN/oś. Długość drogi na obszarze gminy wynosi 0,598 km. Natężenie ruchu w roku 1995 wynosiło 600 p/dobę, a w roku 2000- 1079 p/dobę, nastąpił wzrost ruchu o 80% w roku 2000 w stosunku do roku 1995droga nr 596 Mnichowo-Bęsia-Biskupiec w stanie istniejącym jest to droga klasy technicznej „Z” –główna, o nawierzchni bitumicznej, jezdni szerokości 5,0-6,30 m, na której dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku na oś 80 kN/oś. Długość drogi na obszarze gminy wynosi 15,424 km. Natężenie ruchu w roku 1995 wynosiło 400 p/dobę, a w roku 2000 438 p/dobę, nastąpił wzrost ruchu o 4,5% w roku 2000 w stosunku do roku 1995Drogi wojewódzkie z uwagi na stan techniczny wymagają remontów cząstkowych nawierzchni.W ciągu dróg wojewódzkich występują następujące obiekty inżynierskie:most na drodze nr 593 w miejscowości Ryn Reszelski o ograniczonej nośności do 15T i nienormatywnej szerokości obiektumost na drodze nr 596 w miejscowości Kabiny o ograniczonej nośności do 15T i nienormatywnej szerokości obiektu- powiatowych /zgodnie z art.103.poz.1 ustawy z dn.13 października 1998 r. przepisy wprowadzjące ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. Nr 133 poz.872 z 1998/Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Kolno wynosi 54,4 km, w tym o nawierzchni twardej około 48,3 km. Drogi powiatowe to drogi klasy technicznej „Z” –zbiorczej i „L” - lokalnej. Drogi o nawierzchni twardej posiadają jezdnie szerokości 4,0-5,0m jest to szerokość nienormatywna. Przenoszą ruch o nacisku 80 kN/oś, wśród nich są drogi, które mają ograniczoną nośność poniżej normatywnej.Drogi powiatowe wymagają odnów i przebudowy, najpilniejsze prace dotyczące przebudowy dróg należy wykonać na drodze:- nr 26 508 Kolno – Wysoka Dąbrowa na odcinku droga wojewódzka 593- Wysoka DąbrowaNa drogach powiatowych występują następujące obiekty inżynierskie:· 2 mosty na drodze nr 26507 na rzece Ryn w miejscowościach: Ryński Młyn, Pokrzywnik wymagają remontu z uwagi na stan techniczny, powyższe mosty mają nienormatywną nośność- 7,5 T· most na drodze nr 26 508 na rzece Ryn w miejscowości Kolno wymaga remontu z uwagi na stan techniczny, posiada nienormatywną nośność - 15T, wykonany został remont zabezpieczający· 3 mosty na drodze nr 26 534 na rzece Ryn w miejscowościach: Kolenko, Ryn Reszelski, mosty te wymagają remontu z uwagi na stan techniczny, posiadają nienormatywną nośność tj.15 T· most na drodze nr 26 535 na rzece Ryn w miejscowości Kolno wymaga remontu z uwagi na stan techniczny, posiada nienormatywną nośność - 15T, wykonany został remont zabezpieczający· wiadukt w miejscowości Kolno na drodze nr 26 534 nad linią kolejową Olsztyn-Korsze, który jest w dobrym stanie technicznym.


- gminnych


Drogi gminne na obszarze gminy mają długość 35,8 km, są to drogi o nawierzchni nieulepszonej, tj: żwirowej, żużlowej , brukowcowej /w złym stanie technicznym/ i drogi gruntowe.

Ogólne dane dotyczące dróg publicznych w gminie Kolno

Długość dróg publicznych 130,358 km
w tym : krajowych 11,213 km
wojewódzkich 28,945 km
powiatowych 54,400 km
gminnych 35,800 km
Długość dróg utwardzonych 88,458 km krajowych 11,213 km wojewódzkich 28,945 km
powiatowych 48,300 km

% dróg twardych w gminie

wskaźnik km dróg /1km ² /powierzchni gminy/- 0,73
wskaźnik km dróg twardych / 1km ²–0,49
na ogólną ilość dróg w gminie
8,60% to drogi krajowe
22,20% to drogi wojewódzkie
41,73% to drogi powiatowe
27,47% to drogi gminne

Na obszarze gminy nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.
Na terenie gminy Kolno nie ma stacje paliw.
Kolej – stan istniejący
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Poznań-Olsztyn–Korsze-Skandawa /nr353/.Jest to linia pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana. Zgodnie z wykazem linii kolejowych /Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.8.02.2000r w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe - Dz. U. Nr 13 z 2000r/, linia Poznań-Skandawa należy do linii o znaczeniu państwowym.
Na obszarze gminy na linii kolejowej Olsztyn-Korsze w miejscowości Górowo zlokalizowany jest przystanek osobowy. drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 27244178