INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Obowiązek wojskowy


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Kwalifikacja wojskowa


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  - URZĄD GMINY KOLNO POKÓJ NR 8.


NR TELEFONU (89) 716 32 26 LUB 716 32 12


GODZINY PRACY -  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30


 


WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:


 Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


 Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


 Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),


 Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauk


 


2. Osoba stawiająca do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny przedstawia:


 Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


 Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


 Książeczkę wojskową.


 


OPŁATY  - NIE POBIERA SIĘ


 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY - od ręki 


 


INFORMACJE DODATKOWE  - w dniu stawienia się. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu.


Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie Gminy Kolno obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Kolno w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.


 


Uwaga !


Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.


Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby w określonym terminie i miejscu przed Wójtem Gminy Kolno, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.


 


Uwaga !


Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy Kolno, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.


 


PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241 z 2004 r., poz. 2416 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 z 2009 r., poz.1566 z późn. zm.) drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 25757980