Uchwa³a Nr.II122014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Kolno na 2015 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Kolno na 2015r.

Uchwa³a Nr.II122014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Kolno na 2015 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Kolno na 2015r..pdf
Drukuj artyku³
Zamknij