KIEROWNICTWO

Urząd Gminy Kolno
Kolno 33
11-311 Kolno

powiat olsztyński
woj. warmińsko - mazurskie

tel./fax. 89 716 32 26
ug_kolno@poczta.onet.pl


Henryk Kazimierz Duda - Wójt Gminy Kolno

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) W zakresie funkcjonowania i organizacji pracy w Urzędzie :
a)skuteczne wypełnianie zadań organizatorskich w stosunku do Urzędu, obsługi obywatela oraz jednostek organizacyjnych gminy;
b)inspirowanie przedsięwzięć społecznych i gospodarczych oraz wykorzystanie inicjatyw lokalnych do działań na rzecz rozwoju Gminy,
c)prowadzenie społecznych konsultacji oraz form zasięgania opinii obywateli w sprawach lokalnych i ważnych dla Gminy,
d)wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg, zapytań i interpelacji,
e)realizacja polityki kadrowej,
f)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osób wydających w imieniu Wójta decyzje administracyjne,
2) W zakresie organu wykonawczego i zarządzającego Gminy:
a) opracowywanie projektu budżetu, projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
b) organizowanie wykonania uchwał Rady,
c) zapewnienie przygotowania materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych Radzie Gminy,
d) informowanie Rady Gminy o ważniejszych problemach działalności administracji rządowej,
e) kierowanie pracą Urzędu i zapewnianie należytego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
f) prowadzenie spraw obronności kraju, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom klęsk żywiołowych i usuwanie ich skutków,
g) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
3) Wójt Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi referatami i stanowiskami pracy:
a) Referat Budżetu i Finansów,
b) samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ochrony środowiska,
c) samodzielne stanowisko ds. stanowisko d.s. budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej,
d) stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP,
e) stanowisko: kierowca-konserwator,
f) stanowisko: robotnik gospodarczyMonika Wadowska - Sekretarz Gminy Kolno


Do kompetencji Sekretarza należy:
1)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2)zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności w ramach udzielonych upoważnień,
3)zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Urzędu, w tym :
a)nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
b)przygotowanie regulaminu organizacyjnego, regulaminy pracy oraz ich zmian,
c)przygotowanie projektów zakresów czynności,
d)czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
e)analiza polityki kadrowej Urzędu.
2. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz prawna obsługa Urzędu, w tym:
1) nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
2) zapewnienie właściwej obsługi obywateli przez Urząd,
3) nadzór nad sposobem przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
3. Opracowywanie wariantów i założeń planów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
4. Dokonywanie ocen realizacji planów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji planów i funkcjonowania jednostek.
6. Sekretarz prowadzi ewidencję i nadzór nad powołanymi doraźnymi komisjami w celach opiniodawczych.
7. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami wyborców.
8. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
9. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi stanowiskami:
a) Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe,
b) stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu oraz obsługi rady,
c) stanowisko ds. kadr,
d) stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu,
e) stanowisko: konserwator systemów komputerowych i sieci.
f) stanowisko: sprzątaczka,
10. Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Podejmowanie działań w imieniu Wójta jako administratora danych osobowych, dotyczących ochrony danych osobowych.
12. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.Iwona Maria Brzuśkiewicz - Skarbnik Gminy Kolno

Do kompetencji Skarbnika należy :
1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego wynikających z art. 45 ustawy z 30.06.2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm./ a także z przepisów wykonawczych,
2) kierowanie Referatem Budżetu i Finansów,
3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem budżetu gminy, 4) przekazywanie pracownikom samorządowym i jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
5) realizacja uchwał w sprawach budżetowych zgodnie z poleceniami w wskazówkami Wójta,
6) nadzorowanie, analiza i kontrolowanie realizacji budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
7) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet,
8) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowych,
9) zapewnienie sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
10) koordynacja prac związanych z kontrolą finansową w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy,
11) współdziałanie z Radą i jej Komisjami,
12) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania księgowości,
13) koordynowanie rozliczeń inwestycji,
14) przygotowywanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zarządzeniem Wójta - min. obsługa bankowa, kredyty,
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Drukuj artykuł
Zamknij