WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO, Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 


Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna/główny najemca/ bądź prawna / administrator, prokuratura/ mająca interes prawny do wymeldowania osoby, która trwale i dobrowolnie opuściła lokal bez dokonania obowiązku meldunkowego.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY - EWIDENCJA LUDNOŚCI POKÓJ NR 8


NR TELEFONU (89) 716 32 26 LUB 716 32 26


GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30


WYMAGANE DOKUMENTY:


- wniosek o wymeldowanie (kogo, z jakiego lokalu, uzasadnienie, świadkowie itp.)


- dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku / aktualny przydział lokalu, akt notarialny, prawomocne wyroki o eksmisji, o rozwodzie itp./


OPŁATY SKARBOWE


- Opłata za wydanie decyzji w wysokości: 10,00 ZŁ (np. jeśli wnioskodawca wnosi o wymeldowanie np. 2 pełnoletnich osób to zostaną wydane 2 decyzje administracyjne, więc opłata wyniesie 20,00 zł)


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 2-ch miesięcy, w przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć


TRYB ODWOŁAWCZY - odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 rok o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm./ Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Drukuj artykuł
Zamknij