ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY, NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 


Podanie o zameldowanie składa osoba zamieszkująca w danym lokalu za zgodą właściciela lub najemcy bez wymaganego zameldowania.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  EWIDENCJA LUDNOŚCI POKÓJ NR 8


NR TELEFONU (89) 716 32 26 LUB 716 32 12


GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30


WYMAGANE DOKUMENTY


1. PODANIE O ZAMELDOWANIE


2. DOWÓD OSOBISTY DO WGLĄDU


3. WYPEŁNIONY DRUK - ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO - ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE


OPŁATY - NIE POBIERA SIĘ


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 2-ch miesięcy, w przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć


TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w Kolnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 rok o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm./ Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Drukuj artykuł
Zamknij