Uchwała Nr RIO.IV-0120-33l /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr RIo.Iv-0120-331 2013 z dnia 06.12.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie WPF na lata 2014 - 2023.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij